Når du er sikker på, at du har fundet den rette bolig, at alt er i orden med hensyn til ejendommens tilstand, og at du har råd til at bo der, så er det en god idé at tænke det hele igennem en gang mere. Samtidig er det en god anledning til at afgøre ejerforholdet. Hvis du køber boligen sammen med din ægtefælle, samlever eller en anden, så skal I have afgjort, om den ene part eller begge parter skal stå som ejere af boligen. For ugifte har det betydning for, hvem der får skattefradraget for boligen. Det har også betydning for, hvem der kan blive boende, hvis I flytter fra hinanden på et senere tidspunkt.

Handelsbetingelserne
Du bestemmer selv, om du vil gennemføre handlen på de betingelser, der er anført i salgsopstillingen. Du kan altid tage en forhandling om de punkter, du er utilfreds med. Du kan også give et bud på, hvordan du mener, handlen skal gennemføres. Når I er enige om handelsbetingelser, overtagelsesdato osv., er du klar til at skrive købsaftale.

Købsaftale
Når du har fundet den bolig, du vil købe, får du en købsaftale med en række bilag fra ejendomsmægleren. Købsaftalen er -juridisk bindende. Derfor skal du være 100% sikker på, at betingelserne i købsaftalen er de samme som dem, du har aftalt med ejendomsmægleren, inden du skriver under. Du har dog en fortrydelsesret på seks dage.  I den periode kan du ophæve handlen mod at betale en slags fortrydelsesgebyr på 1% af købesummen.

Køberrådgiver
Ingen forventer, at du er juridisk ekspert, og hvis du føler dig usikker, kan du lade din advokat/køberrådgiver gennemgå købsaftalen med bilag, inden du skriver under. Hvis handlen ikke gennemføres, kan du komme til at betale for advokatens/køberrådgiverens bistand. Hvis salgsvilkårene i købsaftalen er som aftalt, og køberrådgiveren ikke har noget at bemærke til indholdet, kan du roligt skrive under.

Sælgers underskrift
Når du underskriver købsaftalen, har du fremsat et bindende købstilbud. Når sælger også har skrevet under, har du købt boligen.
Samtidig med at du skriver købsaftalen under, skal du sætte en frist for, hvornår sælger senest skal skrive under. Sker det ikke inden fristens udløb, er du ikke mere bundet af din underskrift, og det står dig frit for at købe en anden bolig eller fremsætte nyt tilbud. Som køber har du en fortrydelsesret, som gælder i seks hverdage fra den dag, sælger under-skriver købsaftalen. Fortrydelsen skal ske skriftligt til ejendomsmægleren. Du skal være opmærksom på, at du skal betale et fortrydelsesgebyr på 1% af købesummen, hvis du trækker dig ud af handlen, efter at begge parter har skrevet under.

Bilag
Med udkastet til købsaftalen følger en lang række bilag, som du også bør kontrollere, inden du skriver under.

Det drejer sig om tingbogsattest, BBR-ejermeddelelse, kopi af samtlige pantebreve, kopi af tinglyste servitutter på ejendommen, kopi af energimærkning/energiplan, kopi af en autoriseret tilstandsrapport og tilbud på ejerskifteforsikring, bygningstegninger, matrikelkort, kort over ejerlejlighed, eventuelle ibrugtagningstilladelser, et tilbud fra forsikringsselskabet om forsikringsvilkår, vedtægter fra grundejerforeningen, ejerlejlighedsforeningen eller andelsboligforeningen, det seneste årsregnskab og referat fra generalforsamlingen i ejerlejlighedsforeningen eller andelsboligforeningen samt eventuelle lokalplaner for området.

Købsaftalen er det vigtigste dokument i en bolighandel. Når begge parter har underskrevet købsaftalen, har du købt boligen. Aftalen er juridisk bindende. Derfor skal du ikke skrive under, før du har sikret dig, at handlen gennemføres på de aftalte vilkår. Du har dog en fortrydelsesret, som du kan benytte i seks hverdage efter købet. Det vil koste dig 1% af købesummen at annullere handlen. Det er altid en god idé at bruge din rådgiver til at gennemgå købsaftalen, inden du skriver under. Det kan være din advokat, ejendomsmægleren eller en anden, der har forstand på det.

Udbetaling
Når sælger også har skrevet under på købsaftalen, skal du deponere udbetalingen hos ejendoms-mægleren. Pengene bliver først frigivet til sælger, når handlen er endeligt afsluttet. Alle ejendomsmæglere skal stille garanti, inden de må drive virksomhed. Garantien betyder, at de deponerede penge er sikret gennem en kollektiv forsikring. Du skal af med resten af købesummen, når skødet bliver skrevet under, dog senest på overtagelsesdagen. Pengene skal enten deponeres i et pengeinstitut eller hos den, der berigtiger skødet. Pengene frigives til sælger, når det endelige skøde foreligger i tinglyst, anmærkningsfri stand.

Tinglysning
Når købsaftalen er underskrevet skal overdragelsen tinglyses. Man kalder det berigtigelse af handlen. Tidligere var det kun advokater, der berigtigede overdragelsen. Men i dag må ejendomsmæglere også gerne berigtige handlen. Overdragelsen underskrives af køber og sælger elektronisk med parternes NEM-id. Tinglysningen foregår elektronisk, så der udstedes ikke som tidligere et skøde.

Tinglysningsafgift
Normalt betaler køber tinglysningsafgiften og sælger betaler ejendomsmægler eller advokats honorar for berigtigelsen.Samtidig med at handlen bliver gennemført, bliver der lavet en refusionsopgørelse af den, der har berigtiget handlen.
Opgørelsen viser, hvad du og sælger skylder hinanden. Det kan måske lyde mærkværdigt, at I skulle skylde hinanden penge, når I lige har handlet. Men det vil I sandsynligvis gøre. Som køber kommer du måske til at betale terminen, selv om du ikke har ejet boligen i hele den periode, terminen dækker. Sælger skal i så fald refundere udgifterne frem til den dag, du overtager boligen. Samtidig har sælger måske betalt ejendomsskat for din ejerperiode, og det skal naturligvis også refunderes. I refusionsopgørelsen bliver udgifterne fordelt mellem jer ud fra overtagelsesdatoen, så der er rent bord. Det eneste, der ikke er omfattet af refusions-opgørelsen, er afdragene på lånene. Det skyldes, at de bliver betragtet som en del af din opsparing i boligen, og det skal sælger ikke være med til at betale. Refusionsopgørelsen afregnes normalt senest 4 uger efter overtagelsen.

Kurssikringsaftale
Hvis det nye lån er et kontantlån, bliver størrelsen af de fremtidige terminsydelser påvirket af kursen på de obligationer, der skal sælges for at fremskaffe det kontante lånebeløb. Stiger kursen, vil dine fremtidige terminsydelser falde og omvendt, hvis kursen falder. Denne kursrisiko kan du som køber have en interesse i at undgå. Det kan du gøre ved at indgå en såkaldt kurssikringsaftale, når du underskriver købsaftalen.
Det nye lån kan også være tilbudt som obligationslån. Et kursfald vil bevirke, at der ikke udbetales så meget som beregnet i købsaftalen, og restbeløbet skal du typisk refundere til sælger over refusionsopgørelsen eller sælgerpantebrevet. Ved en kursstigning vil du til gengæld få merbeløbet udbetalt.
Hvis du vil vide mere om kurssikringsaftaler, kan du altid spørge din ejendomsmægler.

Reguleringsklausuler
I de fleste købsaftaler arbejder man med en reguleringsklausul, der tager højde for, hvordan risikoen ved kursændringer fordeles mellem køber og sælger. Det er vigtigt, at du er fuldstændig klar over, om du eller sælger har kursrisikoen. I dag er det typisk køber, der har kursrisikoen, medmindre sælger f.eks. ønsker at beholde obligationerne i stedet for at modtage kontanter.

Sælgerpantebrev
Sælgerpantebreve bliver udstedt ved en del ejendomshandler. Pantebrevet er et udtryk for, at du skylder sælger penge, og som sikkerhed har han pant i din bolig.
Normalt vil du blive spurgt, om du er interesseret i at købe sælgerpantebrevet til en bestemt kurs.
Det kan være en god forretning at købe sælgerpantebrevet. Det afhænger af kursen, om du har pengene, eller hvad det koster at låne pengene til det et andet sted.

Boliglån
I forbindelse med køb af bolig dækker et boliglån typisk den del af finansieringen, der ligger ud over realkreditlånets maksimale lånegrænse. Et boliglån er et banklån, som dog også kan formidles via realkreditinstitutter eller ejendomsmæglere. Lånet etableres oftest som et annuitetslån med variabel rentesats, hvilket som hovedregel betyder, at lånets løbetid vil blive reguleret, hvis renten udvikler sig anderledes end forventet ved lånets etablering.
Et boliglån kræver normalt, at der oprettes et ejerpantebrev, der giver långiver pant i ejendommen. Vilkårene, såsom løbetid, rentesats m.m. er ofte afhængig af lånets sikkerhedsmæssige placering i ejendommen.

Læs mere om Boliglån hos Nykredit
Du kan læse mere om boliglån på nykredit.dk.